รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน : 0100-0763

ค่าเป้าหมาย แนวทาง : 1

ผลงานที่ทำได้ แนวทาง : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แนวทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00
100
100 / 100
2
9.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมที่มีผู้ประชุมเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรม หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการโดยประสานความร่วมมือระหว่างสภากรุงเทพมหานคร ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต พื้นที่รอยต่อกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายบริหารในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของการพัฒนาเมืองหรือข้อตกลงร่วมกัน เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข เป็นต้น 2. จังหวัดปริมณฑลที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คิดค่าความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
:๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%
:๕.๑.๑.๑ ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)