รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 (ผลผลิต) : 0401-0725

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการใช้งานระบบฯ จากผู้ใช้งานระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการใช้งานระบบฯ จากผู้ใช้งานระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมกำหนดเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงอยู่ระหว่างดำเนินการปรับรูปแบบการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ มีผลการศึกษาฯ 1 ฉบับ และมีการนำชิ้นงานไปพัฒนา 1 ชิ้นงาน คือ Applocation Line @ร้องทุกข์ 1555 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนระหว่างศูนย์ กทม.1555 กับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การศึกษาแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์กทม. 1555 เป็นการดำเนินกิจกรรมศึกษาข้อมูลความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบฯ ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงในการจัดทำระบบฯ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบฯ คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ความสำเร็จในการศึกษา 1.1 จัดทำแผนการดำเนินการและแต่งตั้งคณะทำงานฯ (ร้อยละ 20) 1.2 จัดทำขอบเขตของการศึกษาฯ (ร้อยละ 20) 1.3 ดำเนินการศึกษาฯ (ร้อยละ 40) 1.4 ได้ผลการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ (ร้อยละ 20) 2. ความสำเร็จของการนำผลการศึกษามาดำเนินการ - จำนวนชิ้นงานของการนำผลการศึกษามาพัฒนาการให้บริการของศูนย์ กทม. 1555

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)