รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สปท.3/ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ : 0406-0746

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย การจัดทำฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบให้ง่ายต่อการใช้งานและค้นหา ให้บริการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาให้บริการในการสืบค้น หรือแสดงรายการในลักษณะหรือเงื่อนไข ตามที่กำหนด มูลนิธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อกุศลสาธารณะ ศาสนา ศิลปะ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ สมาคม หมายถึง การจัดตั้งเพื่อการกระทำการใดๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกัน และมิใช่เป็นการหากำไร/รายได้มาแบ่งปันกัน ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูล กำหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 สามารถดำเนินการออกแบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ได้แก่ ชื่อ สถานที่ตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เป็นต้น เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและการให้บริการ ระดับ 2 สามารถดำเนินการในระดับ ที่ 1 ได้สำเร็จ และมีการบันทึกข้อมูลของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ลงในฐานข้อมูลได้ครบถ้วน ระดับ 3 สามารถดำเนินการในระดับ 2 ได้สำเร็จ และสามารถให้บริการสืบค้นข้อมูลของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือแก่ประชาชนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยสามารถสืบค้นจากชื่อ พื้นที่เขตซึ่งเป็นที่ตั้ง ของมูลนิ สมาคมได้ ระดับที่ 4 สามารถดำเนินการในระดับ 1 ได้สำเร็จ และดำเนินการในระดับ 2 และระดับ 3 จาก 1 กลุ่มเขต เป็น 3 กลุ่มเขต ระดับที่ 5 สามารถดำเนินการในระดับ 1 ได้สำเร็จ และดำเนินการในระดับ 2 และระดับ 3 ได้ครบถ้วนทั้ง 6 กลุ่มเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. การจัดทำฐานข้อมูล 2. การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาให้บริการในการสืบค้น หรือแสดงรายการในลักษณะหรือเงื่อนไข ตามที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด