รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี : 0407-0930

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดหาช่องทางเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อทดแทนการจัดโครงการสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อทดแทนการจัดโครงการสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีรายงานทางการเงินและได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน คูณ 100 หารด้วย จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่จะเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงิน (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด