รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 0407-0946

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการทอดแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการเวียนแจ้งผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการเวียนแจ้งผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามเกณฑ์ที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามเกณฑ์ที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามเกณฑ์ที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด