รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามกระบวนการตรวจสอบภายใน : 0407-956

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
85
85 / 100
2
3.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือนได้อย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การสอบทานรายงานทางการเงินประจำเดือนที่หน่วยงานส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง ผู้ตรวจสอบภายในจะประสานกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานทางการเงินและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข รายงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส สรุปผล และวางแผนการตรวจสอบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. การตรวจสอบรายงานทางการเงินตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 กระบวนการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การสื่อสาร (รายงาน) ผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาผลสำเร็จของการดำเนินการ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามกระบวนการตรวจสอบ คือ ระดับที่ 1 ตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน แบ่งเป็น - การสอบทานรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่ส่งสำเนารายงานทางการเงินในแต่ละเดือน โดยติดตามหน่วยงานให้จัดส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าวและสอบทานความถูกต้องของรายงานฯ - การตรวจสอบบัญชีและการเงินตามจำนวนหน่วยงานที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับที่ 2 หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีที่มีการทักท้วงให้ปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินการ) ระดับที่ 3 สำนักงานตรวจสอบภายในติดตามผลความคืบหน้าในการปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระดับที่ 4 สำนักงานตรวจสอบภายในรวบรวมและสรุปข้อตรวจพบที่ได้จากการสอบทานรายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีและการเงินตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อที่จะนำไปวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับที่ 5 สำนักงานตรวจสอบภายในนำข้อมูลที่เป็นข้อตรวจพบ (ตามการดำเนินการในระดับที่ 4) ไปวางแผน การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบบัญชีและการเงิน สำหรับปี พ.ศ. 2565 และการตรวจติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเมื่อปี พ.ศ. 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

พิจารณาจากข้อมูล/หลักฐาน ได้แก่ 1. ตารางสรุปผลการสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2. สรุปผลการสอบทานรายงานทางการเงินที่เสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและหรือสั่งการให้หน่วยงานปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินการ 3. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและหรือสั่งการให้หน่วยงานปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินการ 4. แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ สตน.1) 5. แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 6. หนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคาเพื่อโปรดอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งแสดงถึงการนำผลการสอบทานรายงานทางการเงินหรือการตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง