รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 0408-0731

ค่าเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนนเฉลี่ย : 3.9820

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนนเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
3.96
100.0000
100 / 100
3
3.96
100.0000
100 / 100
4
3.98
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจฯ กำหนดจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด เริ่มสำรวจครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจฯ มีผลความพึงพอใจเฉลี่ย รอบที่ 1/63 ได้ 3.957

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.982 แบ่งเป็น รอบที่ 1 3.957 และ รอบที่ 2 4.007

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด