รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) : 0409-0950

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดทำแผนฯ 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ ปรับ/ร่างแผนฯ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น 3. ดำเนินการสำรวจข้อมูลทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง (Digital Government Skill Set Self-Assessment) ผ่านระบบออนไลน์ 4. นำร่างแผนฯ เข้าสู่กระบวนการแสดงความคิดเห็น ร่วมกับ ส.กก. และสยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1. ศึกษาและจัดทำร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ระยะเริ่มแรก (Early) ระดับที่ 2. นำเสนอร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯเข้า อ.ก.ก.ฯ เห็นชอบการดำเนินการตามแผนฯ ระดับที่ 3. ประเมินทักษะด้านดิจิทัลเพื่อค้นหาช่องว่างในการพัฒนา(Gap) และนำผลการประเมินไปกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวิธีการพัฒนา ระดับที่ 4. ดำเนินการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้ ระดับที่ 5. ประเมินผลการพัฒนาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕ วิธีคำนวณ - ความสำเร็จระดับที่ 1 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 20 (2คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 40 (4คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 60 (6คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 80 (8คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4+5คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 100 (10คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หลักฐานการประเมิน - ร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯระยะเริ่มแรก (Early) - หนังสือนำเสนอร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯเข้า อ.ก.ก.ฯ - รายงานสรุปผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัล ฯ - เอกสารการดำเนินการตามแผนที่กำหนด - สรุปการประเมินผลการพัฒนาเพื่อต่อยอดฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง