รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๔. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล : 0409-0954

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเเพื่อจัดทำหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่เข้ารับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด มีผลการประเมินสมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ ๑. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ๒. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ใช้เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ = (จำนวนผู้ที่ผ่านการประเมินฯ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด x ๑๐๐/จำนวนแบบประเมินฯ ที่ได้รับคืนทั้งหมด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล แบบประเมินติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไป๑ ระดับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง