รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๖. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย : 0409-0956

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดเตรียมหลักสูตรตามมติคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับ สู่มหานครแห่งเอเชีย หมายถึงความสำเร็จของการพัฒนา นักบริหารระดับกลาง ระดับสูง และนักบริหารกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ทักษะ รวมทั้งเป็นผู้นำที่มีความพร้อมทางด้านสมรรถนะทางการบริหาร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ๑. ร้อยละความสำเร็จฯ = จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ๒. ร้อยละความสำเร็จฯ =จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครx ๑๐๐/จำนวนรุ่นในการฝึกอบรมทั้งหมด ผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย =(ผลสำเร็จของ ๑ + ๒)/๒

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ตอบสนองตัวชี้วัด ดังนี้ ๑. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากผลการประเมินรายบุคคลและแนวทางในการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง