รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๑๒. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization) : 0409-0962

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดการโครงการ 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (Innovation Organization) หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพ โดยวัดจากการนำเสนอโครงงานวิจัยภายหลังการเรียนรู้ ๑ คน ต่อ ๑ โครงงานหรือโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้รับทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากจำนวนโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณ = จำนวนโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ๒. หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากการดำเนินโครงการตามหลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณรายการวิชาความรู้ที่ได้จากการประชุมกลุ่ม สำหรับนำไปจัดทำหลักสูตรออนไลน์ ๓. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากจำนวนโครงการวิจัยของผู้รับทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง = จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งหมด x ๑๐๐/จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำนวน ๒ เรื่อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากจำนวนโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณ = จำนวนโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ๒. หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากการดำเนินโครงการตามหลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณรายการวิชาความรู้ที่ได้จากการประชุมกลุ่ม สำหรับนำไปจัดทำหลักสูตรออนไลน์ ๓. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากจำนวนโครงการวิจัยของผู้รับทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง = จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งหมด x ๑๐๐/จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำนวน ๒ เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง