รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.4.2)ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 0415-0834

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
100.0000
100 / 100
4
4.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน ศึกษา คัดเลือกเรื่องเพื่อนำมาดำเนินการ และจัดส่ง แบบ OCC 1, 2 และ R1 ปี 63 และเวียนข้อปฏิบัติกลาง(การใช้รถยนต์)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม - มีนาคม -เวียนข้อปฏิบัติกลาง(การใช้รถยนต์) และส่ง แบบ OCC 1, 2 และ R1 ปี 63 มีการแก้ไข ได้ดำเนินการปรับแก้ไขและส่งคืนรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 .เวียนข้อปฏิบัติ , เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 -เวียนข้อปฏิบัติ , เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนที่กำหนด และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดส่งแฟ้มสรุปให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดโรคปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนและเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักอนามัยกำหนด ทั้งหมด 5 ระดับ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด