รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.2.2.2)คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 0415-0838

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1.5000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.10
100.0000
100 / 100
3
1.11
100.0000
100 / 100
4
1.50
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม - ดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี) พร้อม แบบ 4, แบบ 5 และ แบบ 6 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี) พร้อม แบบ 4, แบบ 5 และ แบบ 6 เรียบร้อยแล้ว รวบรวมและส่งไตรมาสที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ดำเนินการรวบรวมจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี) รายไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการรวบรวมจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สินประจำปี) รายไตรมาส

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดส่งเอกสารประกอยการตรวจสอบได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-คะแนนการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินตามกำหนดเวลาและครบถ้วนตามที่กำหนด + คะแนนความถูกต้องของรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด