รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.)ร้อยละของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง : 0415-0842

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.3330

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
32.00
100.0000
100 / 100
3
49.60
100.0000
100 / 100
4
83.33
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนตุลาคม เรื่องเข้า 3 เรื่อง เรื่องพิจารณาแล้ว 3 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน เรื่องเข้า 1 เรื่อง เรื่องพิจารณาแล้ว 1 เรื่อง เดือนธันวาคม เรื่องเข้า 2 เรื่อง เรื่องพิจารณาแล้ว 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 .ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้ว 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 .1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องเข้า 5 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 รวมเรื่องเข้า 18 เรื่อง เรื่องพิจารณาแล้ว 15 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง โดยมิใช่ความผิดของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คูณด้วยร้อย หารด้วยจำนวนเรื่องที่ได้รับทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานกฎหมายและคดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด