รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.)ร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเสนอปรับปรุง ได้รับการปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน : 0415-0845

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
6.00
100.0000
100 / 100
3
8.00
100.0000
100 / 100
4
12.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. หน่วยงานเสนอปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยดำเนินการจัดทำร่างฯเสนอ คกก. 2.สกค. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฯที่หน่วยงานฯ เสนอ 3.สกค. ส่งกฎหมายฯ ให้หน่วยงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอน หรือเสนอ ผว.กทม.ลงนาม เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562 เรื่องเข้า 4 เรื่อง พิจารณาดำเนินการและนำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว ผ่าน 1 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน 2562 รับเรื่องเข้าใหม่ 1 เรื่อง เดือนธันวาคม เรื่องเข้า 2 เรื่อง พิจารณาดำเนินการและนำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 1. หน่วยงานเสนอปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยดำเนินการจัดทำร่างฯเสนอ คกก. 2.สกค. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฯที่หน่วยงานฯ เสนอ 3.สกค. ส่งกฎหมายฯ ให้หน่วยงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอน หรือเสนอ ผว.กทม.ลงนาม เรื่องเข้า 7 เรื่อง พิจารณาดำเนินการและนำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ 4 คณะ จำนวน 2 ฉบับ (ข้อบัญญัติ) รวมเรื่องผ่านการพิจารณา 6 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 1. หน่วยงานเสนอปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยดำเนินการจัดทำร่างฯเสนอ คกก. 2.สกค. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฯที่หน่วยงานฯ เสนอ 3.สกค. ส่งกฎหมายฯ ให้หน่วยงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอน หรือเสนอ ผว.กทม.ลงนาม เรื่องเข้า 3 เรื่อง พิจารณาดำเนินการและนำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ 3 คณะ รวมเรื่องผ่านการพิจารณา 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. หน่วยงานเสนอปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยดำเนินการจัดทำร่างฯเสนอ คกก. 2.สกค. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฯที่หน่วยงานฯ เสนอ 3.สกค. ส่งกฎหมายฯ ให้หน่วยงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอน หรือเสนอ ผว.กทม.ลงนาม เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 รวมเรื่องผ่านการพิจารณา 12 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การตรวจร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการนำเสนอต่อหน่วยงานหรือประสานเจ้าของเรื่องดำเนินการต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่ได้รับเข้ามาและดำเนินการตรวจร่างแล้วเสร็จคูณด้วยร้อย หารด้วยจำนวนร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด