รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1(ก) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 0900-0963

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 8.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ตรวจสอบเรื่องร้องประจำเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 ของสำนักการศึกษา ปรากฎว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องร้องเรียน หมายถึง การ้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนรายขั้นตอน เท่ากับ ผลรวมของจำนวนเรื่องที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอน หารจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ปรากฎในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2560 คูณ 100 ค่าที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 95 % ถึงจะได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 หากได้น้อยกว่า 95 % เท่ากับ ค่าที่ได้คูณคะแนนเต็มในขั้นตอนนั้น หาร 95

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ชื่อผู้รับผิดชอบ นางมณีนพรัตน เกตุสวัสดิ์ ชื่อผู้รายงาน นางมณีนพรัตน เกตุสวัสดิ์ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 3412

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด