รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์ : 0900-0976

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดวันสอบและแจ้งให้โรงเรียนทราบ ประสานงานกับ สพฐ. เพื่อยื่นความประสงค์ขอใช้บริการข้อสอบมาตรฐาน และแจ้งจำนวนนักเรียนให้ สพฐ. เพื่อจัดพิมพ์แบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์ หมายถึง สำนักงานเขตที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบด้วยข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และข้อสอบมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขต ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ข้อ 1 ร้อยละของจำนวนสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา ชั้น ป.3 = จำนวนสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา ชั้น ป.3 x 100 หารด้วยจำนวนสำนักงานเขตทั้งหมดที่เปิดสอนระดับชั้น ป.3 ข้อ 2 ร้อยละของจำนวนสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา ชั้น ป.5 = จำนวนสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา ชั้น ป.5 x 100 หารด้วยจำนวนสำนักงานเขตทั้งหมดที่เปิดสอนระดับชั้น ป.5 ข้อ 3 ร้อยละของจำนวนสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา ชั้น ม.2 = จำนวนสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา ชั้น ม.2 x 100 หารด้วยจำนวนสำนักงานเขตทั้งหมดที่เปิดสอนระดับชั้น ม.2 ร้อยละของสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ย จากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์ = (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3) หารด้วย 3

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการทดสอบด้วยข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด