รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 1400-0853

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
5.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและรอขั้นตอนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดแนวทางให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและรอขั้นตอนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กำหนดแนวทางให้กองทะเบียนทรัพย์สินดำเนินการตามขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 จำนวน 14 ตัวชี้วัด ซึ่งมีข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 20 ราย -แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์ลและประเมินผลภายในวันที่ 29 พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (MIS)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด