รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2. (1)ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ : 1700-0830

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมายถึง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักการจราจรและขนส่ง โดยเป็นกล้องที่ได้รับการเชื่อมสัญญาเข้าสู่ศูนย์บริหารจัดการระบบกล้อง และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจรจรและขนส่ง ต้องดำเนินการดังนี้ 1. มีรายงานสรุปสถานะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบเป็นประจำทุกเดือน 2. กรณีได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่สามารถใช้การได้ต้องดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ 3. กรณีการให้บริการข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่สามารถให้ข้อมูลภาพได้ สืบเนื่องจากเหตุไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ไม่ต้องนำกรณีดังกล่าวมานับรวมการประเมินความสำเร็จของการให้บริการข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แต่ต้องมีหลักฐานชี้แจงเป็นรายกรณี เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ การรื้อย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากการก่อสร้างในพื้นที่ การชำรุดของสาย Cable หรือระบบโครงข่ายสื่อสาร เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ (คะแนนเต็ม ร้อยละ 100) มีสัดส่วน ดังนี้ 1. ส่วนที่ 1 มีรายงานสรุปสถานะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบเป็นประจำทุกเดือน (คะแนนเต็มร้อยละ 10) ค่าคะแนนคำนวณจาก จำนวนเดือนที่มีการรายงาน x 10 12 2. ส่วนที่ 2 การแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม . (คะแนนเต็มร้อยละ 70 ) ค่าคะแนนคำนวณจาก จำนวนกล้อง CCTV ที่สามารถแก้ไขภายใน 24 ชม. x 70 จำนวนรายการแจ้งหรือตรวจพบ 3. ส่วนที่ 3 ความสำเร็จในการให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน โดยต้องมีอัตราความสำเร็จในการให้บริการภาพได้ แต่ละเดือนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 95 (คะแนนเต็มร้อยละ 20) ค่าคะแนนคำนวณจาก จำนวนเดือนที่สามารถให้ข้อมูลภาพฯ ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 x 20 12

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ คำนวณจากผลรวมของคะแนน (ส่วนที่ 1) มีรายงานสรุปสถานะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบเป็นประจำทุกเดือน (ส่วนที่ 2 ) การแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม . และ (ส่วนที่ 3) ความสำเร็จในการให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด