รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง : 1800-0798

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 61.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดข้อมูลภาพถ่าย ทางอากาศทดแทนในเขตพื้นที่ห้ามบินต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. วางแผนการบินเรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างรอผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้มีหนังสือ กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและ ระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)​

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. แผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 หมายถึง แผนที่ที่มีอัตราส่วนระยะทางระหว่างระยะบนแผนที่ สัมพันธ์กับระยะในภูมิประเทศจริงในอัตราส่วน 1:4,000 2. ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง หมายถึง 2.1 ข้อมูลภูมิประเทศ หมายถึง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (Topography) ทั้งขนาด รูปร่าง ความสูงต่ำ และการวางตัวของลักษณะภูมิประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 2.2 ระดับชั้นความสูง หมายถึง แผนที่แสดงความสูงของภูมิประเทศ โดยแสดงในรูปของจุด (จุดความสูง) และแสดงในรูปของเส้น (เส้นชั้นความสูง) ซึ่งจะมีค่าความสูงที่อ้างอิงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 มาตรา 17 (2) และแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม โดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการคูณด้วยร้อย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด