รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) : 1800-0811

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.1

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.49
100
100 / 100
2
0.88
100
100 / 100
3
0.88
100
100 / 100
4
0.90
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(งปม.2562 ดำเนินการถึง 85.5) อยู่ระหว่างกิจกรรมที่4:ดำเนินการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมฯ 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)เบิกจ่ายเงินงวดที่3เรียบร้อยแล้ว (3)จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯเมื่อวันที่ 6พย.2562และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ (4)จัดส่งข้อมูลกรรมการผังเมืองจังหวัดในส่วนผู้แทน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง4หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4ท่านและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง4ท่าน รวม12ท่านให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเสนอ ให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (5)ผว.กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมือง รวมฯตามมาตรา24แห่งพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562 แล้วตามคำสั่งกทม.ที่4176/2562ลว.19ธ.ค.2562 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ ดำเนินงานดังนี้ (1)เบิกจ่ายเงินงวดที่2ให้บ.ดาวฤกษ์ฯเรียบร้อยแล้ว (2)ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเพื่อพิจารณา ขยายระยะเวลาสัญญาฯเมื่อ23ก.ย.2562 (3)อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสำหรับขั้นตอนการขยาย ระยะเวลาสัญญาฯ (4)รอร่างผังเมืองรวมกทม.(ผลจากการจ้างที่ปรึกษา ข้อ4.1)เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ90วัน ต่อไป (5)ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง รับทราบมติของคณะกรรมการตรวจรับแล้ว เมื่อ16ธ.ค2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมที่4ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดง โครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่3เมื่อวันที่14มกราคม 2563 (3)สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวาง และจัดทำผังเมืองรวมตามพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2562เมื่อวันที่15มกราคม2563 (4)ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการ วางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครั้งที่1เมื่อวันที่20มกราคม2563 (5)ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดง โครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่4ในวันที่30มกราคม2563 (6)ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการ วางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครั้งที่2เมื่อวันที่29มกราคม2563 ครั้งที่3เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่4เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่5เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่6เมื่อวันที่3มีนาคม2563 ครั้งที่7เมื่อวันที่11มีนาคม2563 ครั้งที่8เมื่อวันที่18มีนาคม2563 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ผลจากการจ้างที่ปรึกษาข้อ4.1 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ90วัน (2)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผังเมืองรวมกทม.ครั้งที่1/2563ในวันที่19มีนาคม 2563แต่ต้องเลื่อนไปเนื่องจากสถานการณ์Covid-19 (3)เตรียมจัดทำหนังสือหารือกรมโยธาธิการและ ผังเมืองเรื่องคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแนวทาง การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครตาม มาตรา110แห่งพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่4ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง (2)ที่่่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3)อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการ พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ มีดังนี้ -เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผังเมืองรวม กทม.ครั้งที่1/2563ครั้งใหม่(เดิมกำหนด ไว้ในวันที่19มีนาคม2563 แต่ประธานได้เลื่อนการ ประชุมออกไปเนื่องจากสถานการณ์Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่4ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่้4)ดำเนินงานดังนี้ (1)ที่้ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3)อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ ดำเนินงานดังนี้ (1)จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่13ส.ค.63 (2)รอมติคณะกรรมการผังเมืองเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ตาม มาตรา110ของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร หมายถึง การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปและประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับต่อเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับฉบับปัจจุบัน ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 1.แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาฯ/ขออนุมัติปรับปรุงผัง 2.สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 3.วางและจัดทำร่างผังเมืองรวม/ประชาชนให้ข้อคิดเห็น 4.คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นขอบร่างผังเมืองรวม 5.ปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 6.ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมหลังประชุมประชาชน 7.คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นชอบร่างผังเมืองรวม 8.กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม 9.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม 10.ปิดประกาศ 90 วัน /ประชาชนยื่นคำร้อง 11.คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.พิจารณาคำร้อง 12.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาคำร้อง 13.กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาคำร้อง 14.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผลพิจารณาคำร้อง 15.เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ 16.เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภากรุงเทพมหานครพิจารณา (3 วาระ) 17.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในข้อบัญญัติฯ 18.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หมายเหตุ การดำเนินการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563 คือ ขั้นตอนเตรียมการและประชาสัมพันธ์เพื่่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องระหว่างขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน และเตรียมการและสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนภาคการเมือง เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการในการยื่นคำร้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ (รวมทุกขั้นตอนเท่ากับร้อยละ 100) 2. กำหนดสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนว่ามีเนื้องานร้อยละเท่าใด (พิจารณาจากความสำคัญของเนื้องานในขั้นตอนนั้นๆ) 3. นำสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนหารด้วยจำนวนวันที่ใช้จริงในช่วงที่รายงานผล (จะได้ความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นตอนในช่วงที่รายงานผล) 4. หากในช่วงที่รายงานผลมีขั้นตอนงานมากกว่า 1 ขั้นตอน ให้นำความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอนมารวมกัน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การดำเนินการตามพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และ พ.ศ. 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
212564มกราคม 2564912021-01-272021-01-27