รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการวางแผน กำหนดนโยบาย และสนับสนุนการตัดสินใจ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามมาตรฐาน : 2100-1045

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กสศ ได้ประสานเพื่อกำหนดวันเวลาการจัดสัมมนาในชั้นต้นแล้วและเนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง CIO จำนวน ๗ คน การดำเนินการอาจต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการมอบหมายแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทของผู้บริหารระดับสูง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ศึกษาดูงาน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น การปฏิบัติงานและการพัฒนาหน่วยงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงาน (CIO)ตามที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าหน่วยงาน การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่กำหนดโดยคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ภายใต้สภาวะดิจิทัล เช่น การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านดิจิทัลการกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการกำกับดูแลมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการริเริ่มโครงการด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของหน่วยงาน คูณ 100 หารจำนวนผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง(CIO) ทีมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการดำเนินโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด