รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

รายงานผลการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต และระดับกรุงเทพมหานคร : 2100-1047

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง แผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในแต่ละชุมชนซึ่งเกิดจากคนในชุมชนมาร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน หากพบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนรายงานผลที่ดำเนินการจัดทำ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด