รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่กำหนด และสอบผ่านการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม : 2100-1048

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่กำหนด และสอบผ่านการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาในการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลคะแนนภายหลังจากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เก็บข้อมูลจากใบลงชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกวัน ตลอดการดำเนินการฝึกอบรม 2. เก็บข้อมูลจากผลคะแนนสอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด