รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง : 2200-0970

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ : 1.2200

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกินร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมาย - พลังงานไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 1.22 - พลังงานเชื้อเพลิง ไม่เกินร้อยละ 1.18

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด