รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง : 2200-0970

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ : 1.2200

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกินร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมรายชื่อผู้รับผิดชอบและรวบรวมข้อมูลการรายงานการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้รับทราบนโยบายจากรัฐบาลในการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานในระบบข้อมูลพลังงานแบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร และรายงานสรุปผลการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2562 ผ่านหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปผลการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 เพื่อแจ้งเวียนผ่านเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมาย - พลังงานไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 1.22 - พลังงานเชื้อเพลิง ไม่เกินร้อยละ 1.18

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด