รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามข้อเสนอและมาตรการ : 2200-0974

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
96.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนตุลาคม 2562 มีพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 30 พื้นที่เขต ได้แก่ พื้นที่เขตพญาไท เขตวังทองหลาง เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตบางพลัด เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตลาดกระบัง เขตคลองเตย เขตบางขันเทียน เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตภาษีเจริญ เขตวัฒนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตหนองแขม เขตดินแดง เขตราษฎร์บูรณะ เขตราชเทวี โดยทั้ง 30 พื้นทีเขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ครบ 30 เขต คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนมกราคม 2563 มีพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาพอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน) เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 50 พื้นที่เขต โดยมี 48 พื้นทีเขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนเมษายน 2563 (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน) เกินมาตรฐาน 7 เขต โดยมี 7 พื้นที่เขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 มีพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน) เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 1 พื้นที่เขต โดยมี 1 พื้นที่เขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามข้อเสนอและมาตรการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามข้อเสนอและมาตรการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร้อยละของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามข้อเสนอและมาตรการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๓ กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด