รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 2200-0975

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 11.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100.0000
100 / 100
2
4.00
100.0000
100 / 100
3
4.00
100.0000
100 / 100
4
11.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรรมรักษ์เจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักเทศกิจ ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี วันที่ 15 ต.ค. 62 2.ชุมชนท่าเตียน ชุมชนท่าพระจันทร์ ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร วันที่ 11 พ.ย.62 3.ชุมชนบ้านปูน สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.62 4.ชุมชนปรกอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 16 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรรมรักษ์เจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักเทศกิจ ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี วันที่ 15 ต.ค. 62 2.ชุมชนท่าเตียน ชุมชนท่าพระจันทร์ ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร วันที่ 11 พ.ย.62 3.ชุมชนบ้านปูน สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.62 4.ชุมชนปรกอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 16 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรรมรักษ์เจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.วันที่ 14 มี.ค. 63 พื้นที่เขตธนบุรี (ร่วมกับสำนักเทศกิจ ชุมชนวัดดาวคะนอง) 2.วันที่ 9 ก.ค.63 พื้นที่เขตบางซื่อ (ร่วมกับ สนข.บางซื่อ ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำบางโพ) 3.วันที่ 14 ก.ค.63 พื้นที่เขตคลองสาน (ร่วมกับ สนข.คลองสาน ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าดินแดง) 4.วันที่ 16 ก.ค.63 พื้นที่เขตบางรัก (ร่วมกับ สนข.บางรัก ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำสี่พระยา) 5.วันที่ 21 ก.ค.63 พื้นที่เขตสาทร (ร่วมกับ สนข.สาทร ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำสาทร) 6.วันที่ 23 ก.ค.63 พื้นที่เขตบางคอแหลม (ร่วมกับ สนข.บางคอแหลม ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำวัดราชสิงขร) 7.วันที่ 29 ก.ค.63 พื้นที่เขตยานนาวา (ร่วมกับ สนข.ยานนาวา ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำ สาธุประดิษฐ์) 8.วันที่ 31 ก.ค.63 พื้นที่เขตดุสิต (ร่วมกับ สนข.ดุสิต ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำสามเสน) 9.วันที่ 4 ส.ค.63 พื้นที่เขตบางพลัด (ร่วมกับ สนข.บางพลัด ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าเรือบวรมงคล) 10.วันที่ 6 ส.ค.63 พื้นที่เขตบางกอกน้อย (ร่วมกับ สนข.บางกอกน้อย ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำพรานนก) 11.วันที่ 11 ส.ค.63 พื้นที่เขตพระนคร (ร่วมกับ สนข.พระนคร ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำเทเวศน์)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด