รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

06. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน : 2300-0838

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการออกทดสอบสมรรถภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สมรรถภาพ หมายถึง ความสามารถของร่างกายให้มีการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพของหัวใจ หลอดเลือด ปอด และกล้ามเนื้อ ส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมกีฬาและนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการประเมินผลจากเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพนำมาประมวลผลเพื่อหาสมรรถภาพของแต่ละบุคคล โดยการทดสอบสมรรถภาพของแต่ละบุคคล และผลการทดสอบสมรรถภาพต้องอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่ 41 คะแนนขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100 หารด้วยจำนวนผู้ใช้บริการที่ทดสอบสมรรถภาพทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการที่มาทดสอบสมรรถภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด