รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 2400-1045

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง 3 ลำดับแรก มาดำเนินโครงการ 2.จัดทำโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 งาน ดังนี้ 2.1 การจัดการความเสี่ยงในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ถังความดันไนโตรเจนในวิชาช่างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เป็นผู้รับผิดชอบ 2.2 การจัดการความเสี่ยงในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) เป็นผู้รับผิดชอบ 2.3 การจัดการความเสี่ยงในการทำงานจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (สำนักงานเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบ) 3.มีการนำข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 4.รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในข้อ 1-3 ให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินโครงการตามแผนงาน ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.1 การจัดการความเสี่ยงในการทำงานจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม (ยกเว้นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง) ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2) 1.2.การจัดการความเสี่ยงในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ถังความดันไนโตรเจนในวิชาช่างเครื่องปรับอากาศของข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) 1.3.การจัดการความเสี่ยงในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าของข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติกลางฯ (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 แบบ R2(63) 3.รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในข้อ 1-2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักพัฒนาสังคมสำหรับงานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่าทางการนั่งพิมพ์เอกสารที่ถูกต้อง การยกเอกสาร โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการ จำนวน 1 ครั้ง 3.จัดกิจกรรมยืดเหยียดและบริหารกล้ามเนื้อขณะนั่งปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ 4.จัดทำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า โดยจัดทำมาตรฐานปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าและชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานก่อนเข้าห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า และนำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าไปใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัยทราบ 2. จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย 3. ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ 4. จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานฯ ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5. ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใข้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้สำนักอนามัยทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงานมีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดการที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่กำหนดในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)