รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

10. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง : 5001-0757

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง และจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด ครั้งที่ 1 พร้อมกันทุกสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด เทน้ำจุลินทรีย์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และแจกน้ำหมักชีวภาพให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 5 ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง หมายถึง การพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย คลองเป้าหมายกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คลอง 1. คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ 2. คลองโอ่งอ่างบางลำพู 3. คลองเปรมประชากร รายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน 1.การรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่ (คะแนนร้อยละ 40) 1.1 ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลอง 1.2 ทางเดินริมคลอง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ 1.3 เก็บขยะทางเท้าริมคลอง 1.4 ล้างถนนทางเท้าริมคลอง 1.5 ทาสีและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุด 1.6 สะพานข้ามคลองสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 1.7 รื้อย้ายแผ่นป้ายโฆษณาริมคลองที่ไม่เป็นระเบียบ 1.8 ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือต้องปลอดภัย สะอาด และสวยงาม มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก 2.การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ (คะแนนร้อยละ 40) 2.1 ปลูกต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ชนิดเดียวกันตลอดทาง 2.2 ตัดแต่งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมริมคลอง 2.3 มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี 3.การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา (คะแนนร้อยละ 20) 3.1 การดักไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ 3.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง 3.3 รณรงค์เชิญชวน เจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้านริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้น่ามอง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จ = จำนวนคลองในความรับผิดชอบของพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แผนการพัฒนาคลองในความรับผิดชอบของพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 2. รายงานผลการดำเนินโครงการประจำเดือน 3. เอกสารเผยแพร่ 4. ภาพถ่ายกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด