รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5002-0815

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
5.00
100.0000
100 / 100
3
5.00
0.0000
0 / 0
4
5.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการหลังจากมีหนังสือแจ้งฝ่ายต่างๆในเรื่องการใช้รถยนต์ให้ได้มาตรฐานอาชีวอนามัย - อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน ขออนุมัติโครงการนำงานที่มีความเสี่ยงมาจัดการความเสี่ยง เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ส่วนราชการในสังกัดรับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน ทั้ง 3 ส่วนราชการ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำข้อปฎิบัติเพื่อนำไปใช้ในหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปผลการดำนินการ เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการ - รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัยทราบเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)