รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน : 5004-0860

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. - เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนตามโครงการ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 53,890.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 จัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุน ดังนี้ 1. โครงการ/กิจกรรม สน.บางรักห่วงใยประชาชน จัดชุดสายตรวจเข้าตรวจตราในชุมชน 2. โครงการ/กิจกรรม อาสาเฝ้าระวังภัยในชุมชน การอบรมให้ความรู้เรื่องการสังเกตบุคคลต้องสงสัย และจัดเวรยามดูแลชุมชน จำนวน 1 ชุด 3. โครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. โครงการจัดเก็บขยะในชุมชน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 6 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 354,569.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.31 จัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุน ดังนี้ 1. โครงการ/กิจกรรม สน.บางรักห่วงใยประชาชน จัดชุดสายตรวจเข้าตรวจตราในชุมชน 2. โครงการ/กิจกรรม อาสาเฝ้าระวังภัยในชุมชน การอบรมให้ความรู้เรื่องการสังเกตบุคคลต้องสงสัย และจัดเวรยามดูแลชุมชน จำนวน 1 ชุด 3. โครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. โครงการจัดเก็บขยะในชุมชน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน 5. ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างวางแผนการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน * ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อร้ายแรง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 และได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนรับทราบกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และไม่สามารถเปิดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชนได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนได้ตามเป้าหมาย จำนวน 15 ชุมชน 1) ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา) 2) ชุมชนแฟลตครอบครัวสน. บางรัก 3) ชุมชนซอยสันติภาพ 4) ชุมชนซอยสองพระ 5) ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 6) ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย 7) ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม (ชุมชนซอยแก้วฟ้า) 8)ชุมชนศรีเวียง(ชุมชนตรงข้ามโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.) 9) ชุมชนซอยพระนคเรศ 10) ชุมชนตรอกขุนนาวา 11) ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 12) ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง 13) ชุมชนตรอกห้านาย 14) ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ 15) ชุมชนซอยไวตี 2. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 757,621.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.75 3. ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนชุมชนที่จัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง x 100)/ 15 ชุมชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การลงเวทีประชาคมในชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด