รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนการตรวจสอบแนะนำ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันปัญหายาเสพติด แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก : 5004-0876

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 14.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
13.00
100.0000
100 / 100
4
14.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เขียนโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการเป็นที่เรียบร้อย 3. ประสานขอรับสื่อประชาสัมพันธ์และขอสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเป็นที่เรียบร้อย 4. ดำเนินการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานในสถานประกอบการ พร้อมทั้งสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในสถานประกอบการ จำนวน 7 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานในสถานประกอบการและสถานบริการ พร้อมทั้งสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานในสถานประกอบการ พร้อมทั้งสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตรวจสอบแนะนำประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดแก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 116.67

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ยาเสพติดนอกจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้เสพแล้ว ยังมีผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากยาเสพติดทุกประเภท ผู้เสพจะต้องเพิ่มยาให้มากขึ้นตลอดเวลาและหยุดเสพไม่ได้ จะต้องสูญเสียเงินทองสำหรับซื้อยามาเสพไม่มีที่สิ้นสุด เกิดอาการเจ็บป่วย ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเช่นคนปกติทั่วไป ครอบครัวและรัฐต้องสูญเสียแรงงานไป ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ ทั้งของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติส่วนรวม ด้านสังคม ยาเสพติดยังเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรม เพราะผู้ติดยาจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณขึ้นอยู่ตลอดเวลา การประกอบอาชีพสุจริตทั่วๆไปนั้น ย่อมเป็นการยากที่จะหาเงินมาซื้อยาเสพติดได้อย่างพอเพียง และในสภาพความเป็นจริงผู้ติดยา จะไม่มีใครคบค้าหรือร่วมสมาคม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน และยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมอื่นๆอีกมากมาย เช่น ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาการพนัน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เป็นต้น และด้านความมั่นคงของชาติ ความร้ายแรงของยาเสพติดมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะถ้าประเทศใดมีประชากรติดยาเสพติดจำนวนมาก ประเทศนั้นก็จะอ่อนแอ เศรษฐกิจเสียหายมีปัญหาสังคมต่างๆ เหล่านี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคงของประเทศ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ดำเนินการตรวจสอบแนะนำประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดแก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ซึ่งจักดำเนินการอย่างน้อย จำนวน 12 ครั้ง/ปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ดำเนินการตรวจสอบแนะนำประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดแก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ซึ่งจักดำเนินการอย่างน้อย จำนวน 12 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด