รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน : 5004-0882

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - ต.ค. ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน พ.ย. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองแล้ว ธ.ค. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และจะได้ทำรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองต่อไป 2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน เดือนตุลาคม 2562 ลงจุด 1 ราย เดือนพฤศจิกายน 2562 ลงจุด 2 ราย และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - ม.ค. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป ก.พ. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป มี.ค. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 ราย และจะได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป 2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน เดือนมกราคม 2563 ลงจุด 2 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลงจุด 1 ราย และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - เม.ย. ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป พ.ค. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป มิ.ย. มีผู้มาขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 ราย และจะได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป 2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน เดือนเมษายน 2563 ลงจุด 2 ราย เดือนพฤษภาคม 2563 ลงจุด 1 ราย และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตําแหน่งผู้ยื่นคําร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคําร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคําร้องขอ 2. การลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตําแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสํานักผังเมือง ทั้งปี 2563 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 3. ตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน หมายถึง ตําแหน่งผู้ยื่นคําร้องขอเลขรหัสประจําบ้านและได้รับการกําหนดเลขหมายประจําบ้าน / เลขรหัสประจําบ้านตามคําร้อง 4. การลงจุดแสดงตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน หมายถึง จุดแสดงตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจําบ้านของสํานักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) ทั้งปี 2563 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 5. ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตําแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตําแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสํานักผังเมืองและสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของจุดที่ลงตําแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน คูณด้วย 100 หารด้วยผลรวมของจํานวนการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจํานวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้านทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งฯ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายโยธา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด