รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต (ผลผลิต) : 5005-0795

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
45.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หมายถึง การเตรียมการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่เขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้ 1.1 การขุดลอกคู- คลอง และเปิดทางน้ำไหล 1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน 2. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2562 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหา ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 2. สำรวจความพร้อม 2.1 ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำ ที่ต้องล้างทำความสะอาด) 2.2 คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก) 3.จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2562 ประกอบด้วย แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้ 3.1 แผนการทำความสะอาด/ ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน 3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาระบุมาในแผนฯ 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน: ร้อยละ 100 - พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตประกอบด้วย การเตรียมการตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้ 1. แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน แบ่งแผน การดำเนินการ ดังนี้ 1.1 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต 1.2 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา 2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหล แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้ 2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใช้แรงงานเขต 2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจ้างเหมา 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงใน คู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหา ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 2. สำรวจความพร้อม 2.1 ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำ ที่ต้องล้างทำความสะอาด) 2.2 คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และ ที่ต้องขุดลอก) 3.จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖2 ประกอบด้วย แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้ 3.1 แผนการทำความสะอาด/ ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน 3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปี ที่ผ่านมาระบุมาในแผนฯ 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี เกณฑ์การให้คะแนน: ร้อยละ 100 - พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖2 ของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตประกอบด้วย การเตรียมการตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้ 1. แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้ 1.1 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต 1.2 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนัก การระบายน้ำ ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45) 2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหล แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้ 2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใช้แรงงานเขต 2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนัก การระบายน้ำ ตามแบบ สนน.๐๒ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน และการรายงานการดำเนินงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ำเสมอ และระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45) 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี (คะแนนร้อยละ 10)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)