รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม : 5006-0947

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง สถานบริการ 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง สถานบริการ 2 แห่ง ตรวจเรื่องร้องเรียนวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง 3. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 ครั้ง สถานบริการ 4 แห่ง ตรวจเรื่องร้องเรียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 ครั้ง 4. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 20 และ 23 มีนาคม 2563 5. ตรวจเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตั้งแต่วันที่ 1 - 24 เมษายน 2563 จำนวน 17 ครั้ง งบประมาณที่ใช้ จำนวน 40,800.- บาท (ยังไม่เบิกจ่าย) จำนวน 20,700.- บาท (ของเดือนมีนาคม63 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง และตรวจสอบควบคุมสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อป้องกันโควิด-19 วันที่ 8 -9 กันยายน 2563 จำนวน 2 ครั้งงบประมาณ 7,200.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2.ดำเนินการตรวจแนะนำประสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กันยายน 2563 จำนวน 5 ครั้ง งบประมาณ จำนวน 7,125.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3.งบประมาณเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,325.- บาท (วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เหตุเดือดร้อนรำคาญ หมายถึงเหตุตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 สถานบริการ หมายถึง สถานประกอบการตาม พรบ.สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึง ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง น้ำ บนดิน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สถานที่ที่ได้รับการตรวจ คูณ 100 หารด้วยจำนวนสถานที่ที่มีทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด