รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 5006-0949

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าทีเเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าทีเเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย ยังชีพในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 13,684 คน 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 1,170 คน 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 26 ราย (อยู่ระหว่างรอกรมกิจการผู้สูงอายุโอนงบประมาณมาให้ กทม.) 4. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน 38 ราย ได้รับมอบแล้วจำนวน 5 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคมจำนวน 33 ราย 5. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 88 ราย ได้รับมอบเงินแล้ว จำนวน 23 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 52 ราย 6. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน 16 ราย ได้รับมอบเงินแล้ว จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 65 ราย 7. ผู้มาขอรับความช่วยเหลือกรณีความรุนแรงภายในครอบครัว จำนวน 2 ราย - ดำเนินการส่งเอกสารข้อมูลและประสานส่งบ้านพักเด็กบ้านราชวิถีแล้ว จำนวน 1 ราย - ประสานกระทรวงพัฒนาสังคมและนำส่งสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวช) จำนวน 1 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าทีเเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย ยังชีพในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 13,684 คน 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 1,170 คน 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 26 ราย (อยู่ระหว่างรอกรมกิจการผู้สูงอายุโอนงบประมาณมาให้ กทม.) 4. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน 38 ราย ได้รับมอบแล้วจำนวน 5 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคมจำนวน 33 ราย 5. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 88 ราย ได้รับมอบเงินแล้ว จำนวน 23 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 52 ราย 6. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน 16 ราย ได้รับมอบเงินแล้ว จำนวน 14 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าทีเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และ 2.โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม โดยดำเนินการการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 13,684 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกราย 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 1,170 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบ ทุกราย 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 45 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 45 ราย 4. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน 78 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 78 ราย 5. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 111 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 111 ราย 6. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน 13 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 13 ราย 7. ผู้มาขอรับความช่วยเหลือกรณีความรุนแรง จำนวน 2 ราย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดทั้ง 2 รายแล้ว ดังนี้ - เด็กชาย 1 ราย กรณีความรุนแรง และยาเสพติด ภายในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยงข้องและส่งตัวด่วนเข้ารับการคุ้มครอง ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมเวช) จ.นนทบุรี - เด็กหญิง 1 ราย เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูและปัญหาความรุนแรง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ส่งตัวเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการสงเคราะห์ และประเมินการกลับสู่ครอบครัว หรือส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์อื่นๆต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีความบกพร่องทางด้านร่างการหรือจิตใจ ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาหรือการเข้าถึงโอกาสทางสังคม ขอรับความช่วยเหลือ หมายถึง การยื่นความประสงค์ที่จะให้มีการช่วยเหลือหรือเยียวยาในด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ หมายถึง บุคคล ที่มีผู้พบเจอหรือได้รับการพบเจอ หรือได้รับการแจ้งให้ไปตรวจสอบว่าอยู่ในภาวะยากลำบาก ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ได้รับความช่วยเหลือหรือดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางหรือ วิธีการของกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้มาขอรับความช่วยเหลือหรือผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับความช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนผู้มาขอรับความช่วยเหลือหรือผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผู้มาขอรับความช่วยเหลือหรือผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด