รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) (ตัวชี้วัด 2.2.2) : 5006-0967

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00
100.0000
100 / 100
2
85.00
100.0000
100 / 100
3
90.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามบัทึกที่ กท 4508/007353 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ครบถ้วนและท้นภายในกำหนด คิดเป็นร้อยละ 20 2. จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินปะจำปี (งบทัรพย์สินประจำปี) ครบถ้วนและทันภายในกำหนด วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 4508/ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 20 3. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกองทะเบียนทรัพย์สินและยืนยันยอดกับกองบัญชี คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 1 ครบถ้วนและท้นภายในกำหนด ตามหนังสือ ที่ กท 4508/000190 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 5 (รายงานไตรมาสที่ 2 ส่งภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 แล้ว) 2. จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินปะจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ครบถ้วนและทันภายในกำหนด วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 4508/007353 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 20 3. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ได้รับการตรวจสอบจากกองทะเบียนทรัพย์สินและยืนยันยอดกับกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูล ณ วันที 24 มิถุนายน 2563 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 1 ครบถ้วนและท้นภายในกำหนด ตามหนังสือ ที่ กท 4508/000190 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 2 ครบถ้วนและท้นภายในกำหนด ตามหนังสือ ที่ กท 4508/002928 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 10 2. จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินปะจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ครบถ้วนและทันภายในกำหนด วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 4508/007353 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 20 3. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ได้รับการตรวจสอบจากกองทะเบียนทรัพย์สินและยืนยันยอดกับกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตยานนาวาได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและรายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาศ (แบบ 1) และจัดส่งรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 2) ได้ครบถ้วนและทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดและครบถ้วนถูกต้อง (เป้าหมายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตยานนาวา ส่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักการคลังกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินตามระยะเวลาและครบถ้วนตามที่กำหนด + คะแนนความถูกต้องของรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด