รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) : 5007-0775

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1.5000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
85.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 2.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 1 3.การรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ดำเนินการการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 2.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 2 3.อยู๋ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2563 2.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่3 3.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว 2.ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 1 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว 3.ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 2 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว 4.ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 3 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามหลักเกณฑ์แนวทางกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามหลักเกณฑ์แนวทางกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามหลักเกณฑ์แนวทางกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)