รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ : 5008-0792

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตพญาไท เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน เพื่อให้ความรู้ด้านสถานการณ์ รูปแบบภัยคุกคามต่างๆ การแจ้งข่าวรายงานข่าว ประเภทและภัยของยาเสพติด และบทบาทของ อส.กทม.ในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมสาธิตวิธี CPR เบื้องต้น ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินของกิจกรรมที่ 1 และเตรียมการจัดกิจกรรมที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติด เขตพญาไท จำนวน 117 คน เพื่อเพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาสาสมัครฯที่เข้าร่วมกิจกรรม X 100 หารด้วย จำนวนอาสาสมัครฯทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด