รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร : 5008-0794

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียแต่ละประเภทในพื้นที่เขตให้สำนักการระบายน้ำ (หนังสือที่ กท 4704/6693 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ - รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด - รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ - จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 (ตัวชี้วัดบูรณาการระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ระบบฐานข้อมูลหมายถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของแหล่งกำเนิดน้าเสียสถานประกอบการในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานครในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่างๆได้ 2. ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียหมายถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้าเสียของตนเองตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท้าบันทึกรายละเอียดและรายงาน สรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้าเสีย พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติกทม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้าเสียดังต่อไปนี้ 2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรมได้แก่ -โรงงานอุตสาหกรรมจ้าพวกที่ 2 -โรงงานอุตสาหกรรมจ้าพวกที่ 3 -นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม 2.2 อาคารประเภท ก และประเภท ข ได้แก่ -อาคารชุด -หอพัก -โรงแรม -โรงพยาบาล/สถานพยาบาล -โรงเรียน/สถานศึกษา -หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรระหว่างประเทศหรือเอกชน -ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า -ตลาด -ภัตตาคาร/ร้านอาหาร -สถานบริการ 2.3 ที่ดินจัดสรรได้แก่ -ที่ดินจัดสรรประเภทก - ที่ดินจัดสรรประเภทข 2.4 สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงได้แก่ -สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภทก -สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภทข การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 1. สานักการระบายน้า 1.1 จัดท้าแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล 1.2 จัดท้าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้าเสียในกรุงเทพมหานคร 1.3 จัดท้าแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้าเสียในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร 1.4 ให้คะแนนผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตตามข้อ 2 2. สำนักงานเขต 2.1 สำรวจและจัดท้าข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้าเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และจัดส่งให้สำนักการระบายน้าให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2563 (80 คะแนน) 2.2 มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบ้าบัดน้าเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คะแนน)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. สานักการระบายน้ำ คะแนนที่ได้รับนับจากจ้านวนฐานข้อมูลที่สำนักการระบายน้าจัดท้าแล้วเสร็จและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนนปรากฏดังตารางแนบท้าย 2. สานักงานเขต คะแนนที่ได้รับ = คะแนนที่สำนักการระบายน้าได้รับ x คะแนนที่สำนักการระบายน้าให้คะแนนสำนักงานเขต ÷ 100 ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงเวลาการประเมิน ผลการดำเนินงานระยะครึ่งปีงบประมาณ ผลการดำเนินงานระยะ สิ้นปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลถึงเดือนมีนาคม 2563 ผลงานที่ได้ : 1 ฐานข้อมูล

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน : 1.ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 2.แบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3. แผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร 4. รายงานสรุปผลข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด