รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ : 5008-0808

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ครั้ง) : 1

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ครั้ง) : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ร่วมการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ให้แก่รุ่นหลังต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เตรียมโครงการสำหรับขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- งดจัดกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ หมายถึง กิจกรรมเชิดชู ถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุซึ่งเป็นธนาคารสมองของสำนักงานเขตพญาไทและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตพญาไทและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบและเกิดประโยชน์ต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเขตพญาไท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))