รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการออกกำลังกาย : 5009-0946

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. จำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย จำนวน 246 วัน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการออกกำลังกาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการออกกำลังกาย ( จำนวนคน x จำนวนลานกีฬา x 246 วัน ) - แบบประเมินความพึงพอใจของตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ( ระดับความพึงพอใจ x 100 หารด้วยจำนวนตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สถิติผู้ใช้บริการลานกีฬา และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง