รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับสวัสดิการและการสงเคราะห์ : 5009-0947

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ได้รับทราบสิทธิ 2. ร้อยละความพึงพอใจผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับสวัสดิการและการสงเคราะห์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนได้รับการติดต่อให้รับทราบสิทธิ - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook - แบบประเมินความพึงพอใจผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติทั้งหมด คำนวณโดย ระดับความพึงพอใจ x 100 หารด้วยจำนวนผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จากแบบสอบถามความพึงพอใจ และสื่อออนไลน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง