รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 5009-0949

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. จำนวนของประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้น 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม - แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน (ระดับความพึงพอใจ x 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรม)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จากแบบสองถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง