รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

05. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5010-0924

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมตามโครงการฯ เดือนมี.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการจักกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสังกัดสำนักงานเขตพระโขนง - การอบรม หมายถึง การอบรมที่สำนักงานเขตพระโขนงดำเนินการจัดขึ้น เกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง สามารถทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมถูกต้อง ร้อยละ 70 ของแบบทดสอบ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาสาสมัครฯ ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด x 100 จำนวนอาสาสมัครฯ ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เพิ่มเติม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด