รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

07. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต : 5010-0926

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งมูลฝอยในคลอง 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งมูลฝอยในคลอง 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะในคูคลองแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ หมายถึง การเตรียมการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่เขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชน ให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖3 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้ 1.1 การขุดลอกคู- คลอง และเปิดทางน้ำไหล 1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน ๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖2 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหา ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 2. สำรวจความพร้อม 2.1 ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำ ที่ต้องล้างทำความสะอาด) 2.2 คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก) 3.จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖2 ประกอบด้วย แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้ 3.1 แผนการทำความสะอาด/ ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน 3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาระบุมาในแผนฯ 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี เกณฑ์การให้คะแนน: ร้อยละ 100 - พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖2 ของสำนักงานเขตประกอบด้วย การเตรียมการตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้ 1. แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน แบ่งแผน การดำเนินการ ดังนี้ 1.1 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต 1.2 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45) 2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหล แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้ 2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใช้แรงงานเขต 2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบ สนน.๐๒ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน และการรายงานการดำเนินงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ำเสมอ และระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45) 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงใน คู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี (คะแนนร้อยละ 10)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ (คะแนนร้อยละ 100) ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่สำนักงานเขตกำหนด เกณฑ์การให้คะแนน - ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 10 คะแนน - ร้อยละ ๙๐–๙๙ เท่ากับ 8 คะแนน - ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ 6 คะแนน - ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ 4 คะแนน - ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน (ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เพิ่มเติม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด