รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 1.มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม/ปี (ผลผลิต) 2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ผลลัพธ์) : 5012-0888

ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย : 3.5100

ผลงานที่ทำได้ ค่าเฉลี่ย : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
95.0000
95 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คำนิยาม กลุ่มเป้าหมาย หมายถึงบุคคล หรือกลุ่ม หรือชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม บุคคล หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขต ชุมชน คือ ชุมชนในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน เป้าหมาย 1.จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม/ปี (ผลผลิต) 2.ความพึงพอใจระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ย เกินกว่า 3.51 – 4.50

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

หน่วย ค่าเฉลี่ยระดับที่คาดหวัง วิธีการคำนวณ ((A*5)+(B*4)+(C*3)+(D*2)+(E*1))/T A = จำนวนผู้ตอบระดับมากที่สุดคูณ 5 B = จำนวนผู้ตอบระดับมากคูณ 4 C = จำนวนผู้ตอบระดับปานกลางคูณ 3 D = จำนวนผู้ตอบระดับน้อยคูณ 2 E = จำนวนผู้ตอบระดับน้อยที่สุดคูณ 1 T = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคูณ 5 สูตรการหาค่าเฉลี่ย = A + B + C + D + E T คำนวณค่าโดยใช้สถิติ (ค่าเฉลี่ย) โดยกำหนดใช้ 5 ระดับ คือ - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย - ค่าเฉลี่ยเกินกว่า 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด -จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด X จำนวน (ข้อ) 10 ตัวอย่าง เช่น 50 คน = 50 X 10 = 500 คะแนนรวมทั้งหมด = 2,023 =4.046 500 คิดค่าเฉลี่ย 4.046x100 = 80.92 5 สรุปผล คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย เท่ากับ 4.046 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด