รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(งานประจำ) 1.จำนวนครั้งที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เขต : 5012-0899

ค่าเป้าหมาย จำนวน/ครั้ง : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน/ครั้ง : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
15.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการออกตรวจและดำเนินการออกตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 จำนวน 15 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้ 2.ตรวจสอบร้านจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 จำนวน 5 แห่ง และสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จำนวน 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม การออกตรวจปฏิบัติงาน หมายถึง การตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์และสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ ที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ นับจำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจแนะนำสถานประกอบการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด