รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

งานเชิงยุทธศาสตร์ 1.จำนวนชุมชนที่ได้รับส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน (ผลผลิต) 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน (ผลลัพธ์) : 5012-0914

ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย : 4.5000

ผลงานที่ทำได้ ค่าเฉลี่ย : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
90.0000
90 / 50
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยูระหว่างการวางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การวางแผนทางการเงิน หมายถึง กระบวนการในการประเมินและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความมั่นคงของบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและใช้ไปในทรัพยากร “เงิน” ของบุคคล เช่น การออม , การลงทุน โดยมีเป้าหมายของการจัดการทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิต ชุมชน หมายถึง บริเวณกลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 ชุมชน/ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 800 คน ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.จำนวน 8 ชุมชน/ปี (ผลิต) 2.ความพึงพอใจในระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 3.51-4.50 (ผลลัพธ์) วิธีการคำนวณ 1.นับจำนวนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม (ผลผลิต) 2.ความพึงพอใจในระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ย เกินกว่า 3.51-4.50 (ผลลัพธ์)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด